زہ بیا ھم دوزخی یم، بخت زادہ دانش

Facebook Comments