روح الامین نایابؔ

د باران پہ دی موسم کی
لوڈشیڈنگ یہ لوڈشیڈنگ