Niaz Khan

Niaz Khan

CEO - Founder

Asif Shahzad

Asif Shahzad

CO - Founder / Editor

Adnan Bacha

Adnan Bacha

Web Editor

Waqas Haroon

Waqas Haroon

Corespondant

Sohail Iqbal

Sohail Iqbal

Cameraman